خرید النگو قنات هايي به رنگ خون!

اجتماعی: روستاي خيرآباد از توابع باقر شهر بخش كهريزك محسوب مي شود و با توجه به قدمت آن، آب از طريق چاه و قنات هاي حفر شده تامين و مورد مصرف خانگي و كشاورزي قرار مي گرفت.                    به گزارش باشگاه خبرنگاران، در حال حاضر به دليل آلودگي هاي ايجاد شده از طرف واحدهاي صنفي اطراف اين روستا ضمن آسيب رسيدن به محيط زيست، نه تنها مردم خيرآباد ديگر قادر به استفاده از آب قنات نيستند بلكه حتي اين آلودگي باعث خشك شدن زمين هاي كشاورزان اطراف نيز شده است. عبور آب آلوده قنات از منطقه مسكوني و سپس ورود آن به مزارع كشاورزي مشكلات فراواني را براي ساكنين روستا و كشاورزان بوجود آورده است. بوي نامطبوع، ازدحام پشه و انواع جانوران موذي، شيوع انواع بيماري هاي پوستي، خشك شدن محصولات كشاورزي ارمغان وجود خانه به در داخل آب قنات اين روستا است.وجود كشتارگاه بزرگ مرغ در نزديكي اين روستا با حجم بالاي كشتار در روز دليل تمام مشكلات اهالي اين روستا طي چند سال اخير است.كشتارگاهي كه به دليل صرفه جويي در مصرف با عدم به كارگيري سيستم تصفيه خود، پساب و خونابه حاصل از كشتار خود را وارد آب قنات روستا مي كند كه گويا با پيشگيري مستمر اهالي هنوز ازادانه در حال فعاليت است.بيماري هاي پوست و مو ارمغان آب آلودهحسيني يكي از اهالي روستا در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران بيان كرد: تقريبا دو سال پيش متوجه ريزش موهاي فرزندم شدم،‌ در تحقيقاتي كه انجام داديم متوجه مخلوط شدن پساب كشتارگاه با آب چاهي كه كودكان در آن آب تني مي كردند، شديم و بعد از مراجعه به پزشكان مختلف علت “بيماري مشترك انسان و طيور” تشخيص داده شد.داداشي “نانوا” در گفتگو با خبرنگار ما گفت: نانوايي ما درست روبروي اين آب آلوده قرار دارد و بواسطه بوي بد اين آب انواع مگس و پشه در اطراف آن تجمع دارند و براحتي وارد نانوايي شده و مشكلات فراواني را براي ما بوجود آورده اند و از لحاظ بهداشتي، نان هاي پخته شده از سلامت برخوردار نيستند.مرغ يخ زده در كشتارگاهزرگر، يكي از اهالي روستا توجه ما را به كاميوني در پشت كشتارگاه جلب كرد و گفت: در ساعات نيمه شب حجم بالايي از مرغ يخ زده كه از شهرستان هاي دور به قيمت ارزان خريداري مي شود در اين كاميون تخليه و بوسيله كانالي كه از لحاظ بهداشتي كاملا در سطح پايين است بوسيله سوراخي وارد كشتارگاه شده و با مرغ كشتار روز، مخلوط و بعنوان مرغ تازه وارد بازار تقاضا مي شود.فصل جديد آلودگي، مشتقات نفتيوارد شدن پسماندهاي كشتارگاه تنها مشكل اين روستا و قناتهايش نيست در حال حاضر در آب اين قنات علاوه بر وجود پسماندهاي كشتارگاه مشتقات نفتي نيز مشهود است، كه اين خود حساسيت امر را دو چندان كرده و محيط زيست را با تهديد جدي مواجه مي سازد.گل محمدي دهيار روستاي خيرآباد، در اين خصوص گفت: چندي است كه به دليل مخلوط شدن مشتقات نفتي به اين آب ديگر خون به صورت واضح در آن ديده نمي شود و اين خود باعث افزايش سطح آلودگي قنات مي شود.وي به پيشگيري هاي انجام شد تا كنون اشاره كرد و افزود: با اطلاع مراتب امر به مراجع مختلف ذي ربط و آزمايش هاي صورت گرفته بر روي آب اين قنات، آلودگي آن تاييد و با تشكيل كميسيون ماده بيست از سوي شهرداري باقرشهر حكمي مبني بر عدم حق قانوني اين كشتارگاه براي ورود پساب خود به داخل قنات صادر شد.دهيار خيرآباد ادامه داد: اين حكم شامل بندي مبني بر پلمپ اين كشتارگاه در صورت عدم رعايت قوانين بود كه نه تنها هيچ اقدامي در پي صدور اين حكم صورت نگرفت بلكه از ادامه فعاليت كشتارگاه نيز جلوگيري به عمل نيامد.حال تنها سوال باقي مانده اين است با توجه به صراحت موضوع و آلودگي هاي كاملا مشهود و تاييد آلودگي از سوي محيط زيست، چگونه يك واحد توليدي مي تواند بدون هيچ گونه ممنوعيتي آزادانه ادامه فعاليت داشته باشد.