خرید النگو شرح پرونده اختلاس در 5 بانك + 1ميليارد تومان درآمد نامشروع

سرويس اقتصادي ـ پيگيري پرونده هاي مفاسد اقتصادي در مجتمع قضايي امور اقتصادي قوه قضائيه ادامه دارد. به گزارش «»، اين مجتمع از منتج به حكم شدن پرونده اختلاس در پنج بانك و همچنين يك پرونده تحصيل مال نامشروع خبر داد:  تحصیل يك ميليارد تومان از راه نامشروع منجر به صدور کیفرخواست شدبا اعلام شکایت از سوی اداره کل حقوقی بانک سپه دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی، شماری از متهمین یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. متهمین این پرونده در قالب عقود گوناگون، با گرفتن تسهیلات از بانک سپه از انجام تعهدات خود در برابر بانک خودداری کردند.بنا بر این گزارش، متهمین این پرونده که پنج نفرند، همگی به اتهام به دست آوردن مال از راه نامشروع به مبلغ یکصد و نود و شش میلیارد و یکصد و بیست و سه میلیون و دویست و نود ریال (000/290/123/196 ) ریال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدور کیفرخواست برای ادامه مراحل رسیدگی به شعبه1193 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی فرستاده شد. گفتنی است، نام متهمین پرونده بر پایه قانون پس از قطعیت حکم از سوی دادگاه اعلام خواهد شد. اختلاس دوازدده میلیارد ریالی کارمند بانک منجر به صدور کیفرخواست شدشعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی یکی از کارمندان رسمی بانک رفاه کارگران را مجرم شناخت. متهم پرونده که یکی از کارمندان این بانک بوده است، با ایجاد حساب های صوری و تغییر در سیستم حسابداری بانک با بدهکار و بستانکار کردن حساب ها، مبالغی را به حساب بستگان و دوستان خود واریز کرده، سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانک می کرده است. بر پایه این گزارش و با شکایت اداره حقوقی بانک رفاه، این پرونده در دستور کار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم و اظهارات متهم، مجرمیت نامبره محرز و کیفرخواستی علیه وی صادر شد. بدیهی است، در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی در دادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهد شد.  اختلاس 27 میلیارد ریالی کارمند بانک تجارتشعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی علیه برخی از متهمین یک پرونده اقتصادی کیفرخواست صادر کرد. این پرونده با شکایت اداره حقوقی بانک تجارت در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و سپس با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات متهمین پس از موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی کیفرخواست و قرار مجرمیت علیه متهمین پرونده صادر شد. بنا بر این گزارش، متهم ردیف اول خانم «ه. ص»، کارمند بانک تجارت با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و با دخل و تصرف غیرمجاز در حساب مشتریان، اختلاس کرده است. نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ بیست و هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و سه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد و بیست و سه ریال (623/115/883/27 ریال) تحت تعقیب کیفری است. متهم ردیف دوم، آقای «پ. ع» به اتهام تحصیل مال از راه نامشروع به مبلغ سیزده میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و دویست و سی ریال (230/622/922/13 ریال) و همچنین متهم ردیف سوم آقای «ا. ا» به اتهام به دست آوردن مال از راه نامشروع به مبلغ نهصد و بیست و شش میلیون ریال (000/000/926 ریال ) مجرم شناخته شدند. دیگر متهم این پرونده، آقای «ف. ح. ز» که وی نیز از کارمندان بانک است و سرپرستی شعبه را بر عهده داشته است، متهم به کوتاهی منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون و چهارصد و هجده هزار و دویست و سی و سه ریال (233/418/365/6 ریال) و بدیهی است، در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی در دادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهد شد.  شکایت اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبرداربا اعلام شکایت از سوی اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار پرونده این متهم در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی قرار مجرمیت متهم این پرونده را به اتهام کلاهبرداری صادر کرد و بنا بر این گزارش، متهم این پرونده، آقای «م. ط. ز» به اتهام کلاهبرداری به مبلغ نهصد هزار و هشتصد دلار امریکا از بانک ملی ایران مجرم شناخته شد. گفتنی است، پس از صدور کیفر خواست در دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت ادامه رسیدگی قضایی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی فرستاده شد.بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس از رسیدگی دردادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهد شد.  شعبه سوم بازپرسی پنج متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت با اعلام گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اداره حقوقی بانک های ملی و ملت پرونده کلاهبرداری یکصد و چهل و چهار میلیارد ریالی از بانک های مذکور تشکیل شد. متهمین این پرونده با تشکیل شرکت های متعدد صوری و غیر فعال و ارایه اسناد غیر واقعی به بانک، اقدام به گرفتن وجوه و تسهیلات به صورت غیرقانونی از بانک های ملی و ملت نموده و در عمل، این وجوه را صرف خرید املاک و زمین های متعددی کرده اند. بنا بر این گزارش، شعبه سوم باز پرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی، پنج متهم این پرونده که همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و سی وهفت ریال (937/588/877/40 ریال ) از بانک ملت و مبلغ یکصد و سه میلیارد و سیصد و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد ریال (600/115/309/103 ریال ) و همچنین 000/000/11 درهم امارات از بانک ملی بودند را مجرم شناخت. بدیهی است در اجرای مقررات پس از قطعیت حکم، نام کامل متهمین اعلام خواهدشد.صدور کیفرخواست دو متهم در دادسرای ویژه امور اقتصادیبا اعلام شکایت از سوی اداره حقوقی قضایی وزارت اطلاعات پرونده دو متهم اقتصادی در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی دو متهم در یک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت در به دست آوردن مال از راه نامشروع به مبلغ ده میلیارد و دویست و بیست و نه میلیون ریال (000/000/229/10ریال ) مجرم شناخت. گفتنی است، متهم ردیف اول پرونده، افزون بر این، به اتهام کلاهبرداری از راه انتقال منافع مال غیر به میزان یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/350/1 ریال) نیز تحت تعقیب کیفری است. بنا بر این گزارش، این پرونده پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت متهمین در دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی، هم اکنون در شعبه 1191دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال رسیدگی و بدیهی است در اجرای مقررات پس از قطعیت حکم، نام کامل متهمین اعلام خواهد شد.