خرید النگو سایپا 3380 میلیارد تومان بدهی دارد

بدهی شرکت خودروسازی سایپا در سال 89 با افزایش 908 میلیارد تومانی به 3380 میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، گزارشهای آماری تهیه شده نشان می دهد که کل بدهی سایپا در سال 89 به بیش از 33 هزار و 796 میلیارد ریال رسید، این در حالی است که این میزان بدهی در سال 88 بیش از 24 هزار و 719 میلیارد ریال بود.
از کل بدهیهای سایپا در سال 89 بیش از 31 هزار و 506 میلیارد ریال به بدهیهای جاری این شرکت مربوط می شود.
این گزارش حاکی از آن است که دارایی سایپا از بیش از 45 هزار و 562 میلیارد ریال سال 88 به 53 هزار و 44 میلیارد ریال در سال 89 افزایش یافته است، البته دارایی جاری سایپا در سال 89 بیش از 22 هزار و 122 میلیارد ریال بوده است.