خرید النگو زمین تحت تعقیب یک اسب تراوا است!

دانشمندان با استفاده از تلسکوپ «وایز» کشف کردند که زمین در مدار خود به دور خورشید تنها نیست و تحت تعقیب یک سیارک «اسب تراوا» قرار دارد.به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره شناسان از دیرباز نظریه ای را مطرح کرده بودند که وجود سیارکها و سایر اجرام آسمانی را در مدار زمین به دور خورشید پیش بینی می کرد.اکنون دانشمندان با استفاده از تلسکوپ وایز ناسا موفق شدند با کشف سیارکی به نام «TK7 2010» صحت این نظریه را تایید کنند.براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این سیارک که در فاصله بیش از 80 میلیون کیلومتری از زمین قرار دارد در همان مداری حرکت می کند که زمین به دور خورشید می گردد.TK7 2010 قطری برابر با حدود 300 متر دارد. دانشمندان این سیارک را به عنوان «اسب تراوای زمین» نامیده اند. از نظر تئوری، رسیدن به سیارک بسیار آسانتر از رسیدن به ماه است.فرود بر روی سیارکها به این دلیل اهمیت دارد که سطح این اجرام آسمانی می تواند محتوی عناصر شیمیایی باشد که بر روی زمین وجود ندارند و یا بسیار کمیابند.دانشمندان در مطالعات پیشین توانسته بودند «اسبهای تراوا» را در مدار سیارات مشتری، نپتون و مریخ پیدا کنند.نتایج این کشف جدید در شماره 28 جولای مجله علمی نیچر منتشر شده است.