خرید النگو جزئيات 5 پرونده اختلاس در 5 بانك كشور

مجتمع قضايي امور اقتصادي جزئيات 5 پرونده اختلاس و كلاه‌برادي در 5 بانك كشور شامل ملي، ملت، سپه، تجارت و رفاه كارگران را منتشر كرد.پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي ( قسط) جزئيات اين پرونده ها را به شرح زير منتشر كرد:*اختلاس 12ميلياردريالي كارمند بانك منجر به صدوركيفرخواست شدشعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 اموراقتصادي يكي ازكارمندان رسمي بانك رفاه كارگران رامجرم شناخت. متهم پرونده كه يكي از كارمندان بانك مذكور بوده است با ايجاد حساب هاي صوري وتغيير درسيستم حسابداري بانك با بدهكار وبستانكار نمودن حساب ها مبالغي رابه حساب بستگان ودوستان خود واريزكرده سپس اقدام به برداشت وخروج ان مبالغ از بانك مي نموده است.براساس اين گزارش باشكايت اداره حقوقي بانك رفاه ،پرونده مذكور دردستوركار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقيقات لازم واظهارات متهم ، مجرميت نامبره محرز وكيفرخواستي عليه وي صادر گرديد. بديهي است دراجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مشخصات كامل متهم پس ازرسيدگي دردادگاه و قطعيت حكم اعلام خواهدشد.*اختلاس 27 ميليارد ريالي كارمند بانك تجارتشعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 اموراقتصادي عليه تعدادي ازمتهمين يك پرونده اقتصادي كيفرخواست صادركرد. اين پرونده باشكايت اداره حقوقي بانك تجارت دردستور كارمجتمع قضايي اموراقتصادي قرار گرفت و سپس با استناد به نظريه كارشناس رسمي دادگستري و اظهارات متهمين پس ازموافقت سرپرست دادسراي امور اقتصادي كيفرخواست و قرار مجرميت عليه متهمين پرونده صادر شد.براساس اين گزارش متهم رديف اول خانم (ه – ص ) كارمند بانك تجارت با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خود و با دخل و تصرف غيرمجاز در حساب مشتريان اقدام به اختلاس نموده است.نامبرده به اتهام اختلاس از بانك تجارت به مبلغ بيست و هفت ميليارد و هشتصد و هشتاد و سه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد وبيست و سه ريال(623/115/883/27 ريال) تحت تعقيب كيفري ميباشد. متهم رديف دوم آقاي ( پ- ع ) به اتهام تحصيل مال ازطريق نامشروع به مبلغ سيزده ميليارد و نهصد و بيست و دو ميليون و ششصد وبيست ودو هزار و دويست و سي ريال (230/622/922/13 ريال) وهمچنين متهم رديف سوم آقاي (ا- ا) به اتهام تحصيل مال ازطريق نامشروع به مبلغ نهصد و بيست و شش ميليون ريال (000/000/926 ريال ) مجرم شناخته شدند. ديگر متهم اين پرونده آقاي (ف – ح – ز ) كه وي نيز از كارمندان بانك مي باشد وسرپرستي شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضييع اموال دولتي به مبلغ شش ميليارد و سيصد وشصت وپنج ميليون و چهارصد و هجده هزار و دويست و سي وسه ريال (233/418/365/6 ريال) مي باشد .بديهي است دراجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مشخصات كامل متهم پس ازرسيدگي دردادگاه و قطعيت حكم اعلام خواهدشد.*شكايت اداره حقوقي بانك ملي ايران عليه يك كلاهبرداربااعلام شكايت ازسوي اداره حقوقي بانك ملي ايران عليه يك كلاهبردار پرونده اين متهم دردستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي قرار مجرميت متهم اين پرونده را به اتهام كلاهبرداري صادر نمود.براساس اين گزارش متهم اين پرونده آقاي ( م- ط – ز ) به اتهام كلاهبرداري به مبلغ 900هزار و 800دلار امريكا از بانك ملي ايران مجرم شناخته شد.گفتني است پس از صدور كيفر خواست دردادسراي اموراقتصادي پرونده جهت ادامه رسيدگي قضايي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال گرديد. بديهي است دراجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مشخصات كامل متهم پس ازرسيدگي دردادگاه و قطعيت حكم اعلام خواهدشد.*تحصيل مال ازطريق نامشروع منجر به صدور كيفرخواست شدبا اعلام شكايت ازسوي اداره كل حقوقي بانك سپه دادسراي ناحيه 22 اموراقتصادي تعدادي ازمتهمين يك پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. متهمين اين پرونده درقالب عقود مختلف ،ضمن اخذ تسهيلات از بانك سپه ازانجام تعهدات خود در برابر بانك خودداري نمودند.براساس اين گزارش متهمين اين پرونده كه پنج نفر مي باشند همگي به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ يكصد و نود و شش ميليارد و يكصد و بيست و سه ميليون و دويست و نودريال (000/290/123/196 ) ريال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدوركيفرخواست جهت ادامه مراحل رسيدگي به شعبه1193 دادگاه عمومي تهران مستقر درمجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال گرديد.شايان ذكر است اسامي متهمين پرونده براساس قانون پس از قطعيت حكم ازسوي دادگاه اعلام خواهد شد.*شعبه سوم بازپرسي پنج متهم يك پرونده اقتصادي رامجرم شناختبااعلام گزارش ازسوي سازمان بازرسي كل كشور و همچنين اداره حقوقي بانك هاي ملي و ملت پرونده كلاهبرداري يكصد و چهل و چهار ميليارد ريالي ازبانك هاي مذكور تشكيل شد.متهمين اين پرونده با تشكيل شركت هاي متعدد صوري و غير فعال و ارائه اسناد غير واقعي به بانك اقدام به اخذ وجوه و تسهيلات به صورت غيرقانوني از بانك هاي ملي و ملت نموده ودرعمل اين وجوه را صرف خريد املاك و زمين هاي متعددي كرده اند.براساس اين گزارش شعبه سوم باز پرسي دادسراي ناحيه 22 اموراقتصادي پنج متهم اين پرونده كه همگي متهم به مشاركت در كلاهبرداري به مبلغ چهل ميليارد و هشتصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و سي وهفت ريال (937/588/877/40 ريال ) از بانك ملت و مبلغ يكصد و سه ميليارد و سيصد و نه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد ريال (600/115/309/103 ريال ) و همچنين 000/000/11 درهم امارات ازبانك ملي بودند را مجرم شناخت. بديهي است دراجراي مقررات پس از قطعيت حكم ، اسامي كامل متهمين اعلام خواهدشد.