خرید النگو تصاویر: حضور زنان در بازار تبت

عکس: فاطمه تيمورزاده