خرید النگو تصاویر: جشنواره مجسمه‌های شنی

عکس: ابوذر بذری