خرید النگو بيمه ماماها در حال پيگيري است

مشاور وزير بهداشت در امور مامايي گفت: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در حال پيگيري مشكل بيمه شدن ماماها است و تلاش دارد تا هر چه زودتر اين مشكل را رفع كند.به گزارشروابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ فاطمه زعفراني افزود: مساله بيمه شدن ماماها به عنوان يك معضل براي زنان، مادران و قشر محروم جامعه مطرح است و سازمان هاي بيمه گر و وزارت رفاه بايد بيشتر در اين زمينه همكاري داشته باشند.وي افزود:‌ يكي از علت هايي كه مردم تمايل زيادي به مراجعه به ماماها ندارند اين است كه بايد هزينه هاي زيادي را صرف سونوگرافي و معاينات دوره اي خود كرده و نمي توانند هيچ استفاده اي از دفترچه هاي بيمه خود بكنند كه اين روند به ضرر ماماها است.مشاور وزير بهداشت با اشاره به اين كه مشكل بيكاري ماماها با گسترش تيم هاي سلامت در طرح پزشك خانواده برطرف خواهد شد،‌ گفت: در تيم سلامت طرح پزشك خانواده بايد دو ماما فعاليت داشته باشد و اجرايي شدن اين طرح در تمام شهرهاي كشور، مشكل بيكاري ماماها را برطرف خواهد كرد.زعفراني تصريح كرد: به تازگي در وزارت بهداشت و درمان مصوباتي براي ارتقاي رشته مامايي، تهيه شده و چگونگي آموزش ماماها، شرايط ماماها در تيم هاي سلامت و شرح وظايف ماماها در درمان در اين مصوبات مشخص شده است.مشاور وزير بهداشت افزود:‌ در نظر است،‌ شرايط و ضوابط استقرار ماماها در معاونت درمان دانشگاه ها اجرا كنيم كه اين موضوع در حال پيگيري بوده و پس از نهايي شدن به مرحله اجرا در مي آيد همچنين به دنبال آن هستيم تا ماماها در مراكز مختلف درماني در بخش هاي پس از زايمان، ژنيكولوژي، كلينيك نوزادان و كلينيك هاي نازايي بكار گرفته شوند.وي در خصوص پست هاي مديريتي تاكيد كرد: در معاونت توسعه بايد تعاملاتي صورت گيرد و يك واحد مستقل مامايي براي معاونت درمان دانشگاه ها در نظر گرفته شده و همچنين در دانشكده هاي مامايي و پرستاري، ‌بايد يكي از مسئولين و معاونين حتما بايد ماما باشد و تمام دانشكده ها بايد خود را ملزم به اجراي اين طرح كنند.زعفراني يادآور شد، كارگروه هاي تخصصي در اين زمينه تشكيل شده و راه هاي اجرايي شدن اين مصوبات در دست اجرا است، همچنين اخيرا مشكلات بيكاري ماماها، در جلسه اي با حضور وزير بهداشت و معاونان وزارت بهداشت مورد بررسي قرار گرفته است.