خرید النگو بررسی‌ طرح‌ نظارت‌ بر نمایندگان با حضور لاریجانی

کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به طرح نظارت مجلس بر
نمایندگان این هفته با حضور”علی لاریجانی” رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل
جلسه می‌دهد.

به گزارش خانه ملت،
براساس دستور هفتگی اعلامی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی،‌ کمیسیون مشترک
رسیدگی کننده به طرح نظارت مجلس بر نمایندگان روز دوشنبه – ۱۰ مردادماه –
با حضور “علی لاریجانی” رئیس قوه مقننه تشکیل جلسه می دهد.

 

متن کامل طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان

متن کامل طرح نظارت برنمایندگان که در ۱۱ماده تدوین شده به این شرح است:

ماده ۱- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر
دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر یک ماه پس از انتخاب هیأت‌رئیسه دائمی ،
هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مرکب از افراد زیر برای همان
دوره تشکیل می‌گردد:

الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه مجلس

ب- روسای کمیسیونهای قضائی و حقوقی و اصل نودم(۹۰)

پ- چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس

تبصره ۱- هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.

تبصره ۲- در جلسه‌ای متشکل از رئیس ، نواب رئیس و رؤسای کمیسیونها، هشت
نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیستند برای
انتخاب افراد موضوع بند (پ) این ماده به صحن علنی معرفی می‌شوند.

تبصره ۳- هیأت از بین اعضاء خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.

تبصره ۴- در صورت غیبت هر یک از اعضاء انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک
چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از آنها به تشخیص
اعضاء جلسه موضوع تبصره (۲) این ماده فرد جایگزین طبق روال این قانون
انتخاب می‌شود.

ماده ۲- هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.

الف- گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیر متعارف وی

ب- گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی

پ- گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

ت- گزارشهای هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (۷۸) تا (۸۱) و (۸۸) تا (۹۱) آیین‌نامه داخلی مجلس

تبصره ۱- منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.

تبصره ۲- مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضائی و امنیتی موظفند کلیه
گزارشهای واصله علیه نمایندگان را به هیأت رئیسه مجلس منعکس نمایند.

تبصره ۳- گزارشهایی قابل رسیدگی در هیأت است که مشخصات کامل ارسال کننده
را دارا است مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی باشد یا اعتبار و هویت گزارش
توسط هیأت احراز شود.

تبصره ۴- هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا
تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است
مراتب را همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال
نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

تبصره ۵- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.

تبصره ۶- هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن‌را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.

ماده ۳- هیأت به گزارشهای واصله درباره هر یک از نمایندگان به‌صورت
محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در
اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع
ذی‌ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.

تبصره- هیأت موظف است قبل از صدور رای، دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده ۴- هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم

ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها

چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص

ح- لغو عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها

خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیر علنی توسط رئیس مجلس

د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی

ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی

تبصره ۱- در جلسه رسمی غیر علنی قبل از رای گیری درخصوص اعمال بندهای (ذ) و
(ر) این ماده، ابتدا گزارش هیأت قرائت می‌شود سپس نماینده متخلف به مدت
نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می‌نماید. وی می‌تواند نیمی از وقت خود را به
یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند.

تبصره ۲- اجرای مصوبات مجلس درباره بند (ر) این ماده مستلزم تأیید شورای نگهبان است.

ماده ۵- هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوطه را ندارد.

ماده ۶- نمایندگان در مقام ایفاء وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و
ششم(۸۶)قانون اساسی وماده(۷۵) آیین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری
نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضائی از طریق هیأت
صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضائی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید
مراتب به تأیید هیأت برسد.

تبصره ۱- تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم(۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است.

تبصره ۲- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

ماده ۷- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی
به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رای قطعی را
ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.

ماده ۸- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳می‌باشند.

ماده ۹- در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته
است، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان
می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.

ماده ۱۰- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی
یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط
نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده(۴) این قانون است.

تبصره- دریافت یا اهداء هدایای متعارف در چهارچوب ضوابطی است که از سوی هیأت رئیسه ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۱- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و
امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط
نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت
نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی
ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۴) است.

تبصره- مصادیق موضوع این ماده در جلسه‌ای متشکل از اعضاء کمیسیونهای اصل نودم(۹۰) وآیین نامه داخلی مجلس و هیأت تعیین می‌شود.