خرید النگو بررسي صلاحيت چهار وزير در هفت ساعت

عضو هيأت رئيسه مجلس با اشاره به جلسه رأي اعتماد به مجلس به چهار وزير در روز چهارشنبه گفت: در اين جلسه حداقل 16 نماينده به مدت چهارساعت به عنوان مخالف و موافق، چهار وزير به مدت 2 ساعت و رئيس جمهور به مدت يك ساعت مي توانند صحبت كنند.محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز در مجلس در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاين با اشاره به معرفي رستم قاسمي براي تصدي وزارت نفت، مهدي غضنفري براي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا شيخ‌الاسلامي براي تصدي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و محمد عباسي براي تصدي وزارت ورزش و جوانان از سوي رئيس جمهور، گفت: طبق آيين نامه داخلي يك هفته پس از معرفي وزرا به مجلس، بررسي صلاحيت آنها در دستور كار قرار خواهد گرفت و از آنجا كه اين وزرا در جلسه روز چهارشنبه پنجم مرداد به مجلس معرفي شدند، راي اعتماد به آنها در دستور كار جلسه چهارشنبه 12 مرداد مجلس قرار دارد.وي با اشاره به روند بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي در مجلس افزود: بررسي صلاحيت اين چهار وزير در مجلس حداقل هفت ساعت به طول خواهد انجاميد كه مطابق آيين نامه داخلي مجلس رئيس جمهور مي تواند در اين جلسه شركت و به دفاع از وزراي پيشنهادي بپردازد.عضو هيأت رئيسه مجلس با بيان اينكه مجلس روز چهارشنبه در نوبت صبح و عصر جلسه دارد، اضافه كرد: اگر رئيس جمهور براي دفاع از وزرا در مجلس حضور يابد، مي تواند به مدت يك ساعت به تشريح برنامه هاي وزرا بپردازد. سپس مجلس در مورد برنامه ها و صلاحيت وزير پيشنهادي وارد بحث مي شود و 2 نماينده به عنوان موافق و 2 نماينده به عنوان مخالف با حفظ ترتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق هر كدام به مدت 15 دقيقه فرصت دارند تا نظرات خود را راجع به هر وزير بيان كنند البته اين نمايندگان مي توانند بخشي از وقت خود را به ديگران بدهند.عضو هيأت رئيسه مجلس اضافه كرد: پس از آن هريك از وزرا به مدت 30 دقيقه فرصت دارند تا به تشريح برنامه هاي خود بپردازند.فرهنگي گفت: پس از پايان سخنان نمايندگان موافق و مخالف و اظهارات رئيس جمهور و وزرا، مجلس وارد رأي گيري خواهد شد كه اين رأي گيري بدون حضور وزرا و رئيس جمهور و بصورت مخفي و با ورقه خواهد بود كه وزرا بايد نصف بعلاوه يك آراي نمايندگان حاضر در صحن مجلس را كسب كنند.