خرید النگو نگاه مثبت مجلس به وزير پيشنهادي ورزش

مهر ،  البته خوب يا بد بودن جو نشان نمي‌دهد كه ايشان راي مي‌آورد يا نه، بلكه برنامه‌هاي وزير پيشنهادي تعيين كننده راي نمايندگان است.» دهقان با اشاره به اينكه از روز شنبه برنامه‌هاي وزير پيشنهادي ورزش و امور جوانان به مجلس ارائه خواهد شد، مي‌گويد: «همانطور كه جو كلي براي آقاي عباسي خوب است اما در عين حال ايشان مخالفاني هم دارد كه شايد با بررسي برنامه‌هاي‌شان تعداد مخالفان و موافقان بيشتر يا كمتر شود. تلاش ما بر اين است كه با انتخاب وزير هرچه سريع‌تر اوضاع ورزش كشور سروسامان پيدا كند.»