خرید النگو طرح جمهوريخواهان درباره بدهي امريکا تصويب شد

مجلس نمایندگان امریکا طرح پیشنهادی جمهوریخواهان درباره بدهی های را امریکا تصویب کرد.
 
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ؛مجلس نمایندگان آمریکا طرح جمهوریخواهان درباره بدهی های آمریکا را با دویست و هجده رای موافق در برابر دویست و ده رای مخالف به تصویب رساند.
 
بیست و دو نماینده جمهوریخواه به این طرح رای منفی دادند. هیچ نماینده ی دمکرات به این طرح رای مثبت نداد. درحالی که رای دویست و شانزده نماینده برای تصویب طرح کافی بود دویست و هجده نماینده به ان رای مثبت دادند.