خرید النگو شماره تلفات توفان در فيليپين:31 نفر

شمار تلفات توفان در فيليپين به 31 نفر افزايش يافته و تاكنون 27 نفر نيز ناپديد شده اند كه اميدي به زنده بودن آنها وجود ندارد.به گزارش ايرنا، پيش بيني مي شود با توجه به وخامت اوضاع در استان هاي شمالي تعداد كشته شدگان افزايش يابد.بر اساس اين گزارش، توفان شديد كه از اوايل هفته جاري مناطق مركزي و شمالي فيليپين را درنورديده است، همچنين باعث طغيان رودخانه ها و رانش زمين در برخي از مناطق شده است.