خرید النگو سهم دختران ایرانی از دخانیات

کارشناس مسوول دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات گفت: مردان سیگاری حدود 12 نخ و زنان سیگاری روزانه 5 و نیم نخ سیگار می‌کشند.خدیجه محصلی، کارشناس دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار باشگاه جوانی برنا درباره آخرین آمار راجع به تعداد دختران و زنان سیگاری گفت: طبق آخرین آمار مربوط به سال 88 که البته تا به حال در جایی به چاپ نرسیده است، 11 و 9 صدم درصد از جمعیت بالای 15 سال کشور مصرف کننده مواد دخانی به طور روزانه هستند. البته شیوع مصرف بیشتر از این مقدار است و نمونه های این جامعه آماری افراد سیگاری هستند که هر روز مواد دخانی مصرف می کنند. مسوول دبیرخانه کنترل کشوری دخانیات وزارت بهداشت در درباره تعداد نخ مصرفی افراد این جامعه آماری اعلام کرد: میانگین نخ مصرفی افراد سیگاری در این آمار 9 نخ در روز است ، حدود 12 نخ برای مردان و 5 و نیم نخ برای زنان.