خرید النگو بررسی‌برنامه‌های‌وزرای‌پیشنهادی‌درکمیسیون‌اجتماعی

وزیران پیشنهادی دولت برای اداره وزارتخانه رفاه، کار
و تعاون؛ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان این هفته
برای توضیح درباره برنامه های پیشنهادی خودشان در جلسه کمیسیون اجتماعی
حضور می یابند.

به گزارش خانه ملت،
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس دستور هفتگی خود در روز یکشنبه ۹
مرداد با حضور”عبدالرضا شیخ‌الاسلامی” وزیر معرفی شده دولت برای
تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی برنامه های وی را در دستور
کار دارند.

اعضای این کمیسیون همچنین در ادامه، به بررسی نهائی طرح عقد قرارداد
مستقیم با نیروهای خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرائی و حذف شرکت‌ها پیمانکار
می‌پردازند.

 بررسی برنامه‌های پیشنهادی مهدی غضنفری وزیر معرفی شده برای تصدی
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین بررسی برنامه‌های ‌پیشنهادی محمد
عباسی وزیر معرفی ‌شده برای تصدی وزارتخانه ورزش‌وجوانان از دیگر دستور
کارهای کمیسیون اجتماعی در روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد است.