خرید النگو در کره ماه هم آتشفشان کشف شد

نقاط آتشفشانی در نقاط دوردست ماه کشف شدند.به گزارش برنا، دانشمندان شواهدی جدید از وجود آتشفشان در نقاط دور دست کره ماه به دست آوردند.این کشف، نمونه نایاب از وجود آتشفشان در سطح ماه است که ارتباطی با رویداد‌های موثر در شهاب سنگ‌ها، ستاره‌های دنباله‌دار و سیارک‌ها ندارد.تا قبل از این کشف، بهترین نمونه‌های آتشفشانی در نیمه نزدیک ماه و در منطقه‌ای به نام «پروسلاروم کریپ Procellarum KREEP » مشاهده شده بودند.گروهی از دانشمندان به رهبری «برادلی جولیفBradley Jollif » از دانشگاه واشینگتن در مشاهدات خود بر روی نیمه دورتر ماه برمنطقه‌ای با گنبدهای به ارتفاع 6 کیلومتر تمرکز کردند. آن‌ها بر این باورند که این گنبدها که دارای دامنه ‌های با شیب تند هستند، در اصل آتشفشان بوده‌اند.