خرید النگو تعیین شروط 11 گانه برای سپرده طلای بانکها

شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی ضمن تصویب دستورالعمل کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه و اوراق صکوک اجاره (ارزی-ریالی) ، شروط 11 گانه برای افتتاح حساب سپرده طلا در بانکها تعیین کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جلسه شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی در محل دفتر قائم مقام بانک و با حضور اعضا تشکیل و موارد ذیل پس از بررسی به تصویب رسید:- دستورالعمل کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه تصویب و مقرر شد پس از تصویب در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جهت اجراء به سیستم بانکی کشور ابلاغ شود.- اوراق صکوک اجاره (ریالی و ارزی) به تصویب شورای فقهی رسید و مقرر شد پس از تصویب در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جهت اجراء به سیستم بانکی کشور ابلاغ شود.- شرایط اختصاصی افتتاح حساب سپرده طلا بانک صادرات به شرح ذیل از نظر فقهی تصویب شد:1- بانک، میزان گرم طلا مندرج در گواهی حساب را با عیار 24 به قیمت جهانی و به قیمتی معادل یک درصد بیش از قیمت جهانی به صورت کلی فی الذمه به مشتری می فروشد. (1 درصد مربوط به هزینه های مترتب می باشد) و بهای آن تمام پرداخت می شود.2- بانک عندالمطالبه طلای مشتری ‌یا معادل ارزش ریالی آن را بر مبنای نرخ نامه بانک صادرات ایران که مبتنی بر نرخ روز جهانی طلا است به وی تحویل داده یا پرداخت می نماید.3- در صورت مطالبه طلا از سوی مشتری، بانک پس از دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های مترتب بر آن همانند هزینه های گمرکی و مابه التفاوت ارز رسمی و بازار به وی تحویل می نماید.4- حداقل میزان لازم جهت افتتاح حساب مزبور 5 گرم طلای 24 عیار و برای اوزان بالاتر ضریبی از یک گرم می باشد.5- مدت زمان تضمین گواهی حساب از تاریخ افتتاح حساب به مدت 180 روز است لکن در صورت موافقت بانک قابل تمدید می باشد لذا دارنده حساب در صورت تمایل می بایست حداکثر ظرف 7 روز قبل از پایان مدت اعتبار تضمین گواهی حساب (180 روز از تاریخ افتتاح حساب و یا آخرین تمدید) نسبت به تمدید گواهی حساب خود اقدام نماید در غیر این صورت بانک نسبت به فروش طلا در سررسید اقدام و معادل ریالی آن را در حساب نگهداری و در زمان مراجعه به وی پرداخت می نماید.6- الف) در صورت فوت یا حجر دارنده حساب، حساب افتتاح شده مسدود می شود.ب) حساب مفتوحه به تقاضای هر یک از صاحبان حساب مشترک مسدود می شود.ج) توقیف سهم هر یک از صاحبان مشترک توسط مراجع قضایی و ثبتی موجب انسداد حساب است.در اینگونه موارد بانک نسبت به فروش طلا اقدام و معادل ریالی ارزش طلا در حساب مسدودی نگهداری و در زمان مراجعه، به دارنده حساب/ وارث (به نسبت قدرالسهم) یا نماینده قانونی آنان پرداخت می شود.7- این گواهی حساب غیر قابل انتقال و غیر قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.8- مشتری حق درخواست دسته چک و کارت الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی در خصوص این حساب را از خود سلب و اسقاط نمود.9- دارنده حساب موظف است فقدان و یا به سرقت رفتن این گواهی حساب را در اسرع وقت به اطلاع شعبه افتتاح کننده حساب برساند. در این صورت دارنده حساب می تواند با تکمیل فرم  تعهد نامه ذیربط، صدور گواهی حساب به صورت المثنی را درخواست نماید. مسئولیت هرگونه جعل و سوء استفاده به هر شکلی به عهده صاحب حساب می باشد.10- در صورت بروز هرگونه خط خوردگی و اختلاف در مندرجات نسخه های گواهی حساب مزبور، محتویات نسخه موجود در بانک ملاک عمل و مناط اعتبار خواهد بود.11- پس از مطالعه کامل و دقیق مندرجات فوق و امضاء ذیل آن کلیه مفاد و شرایط مذکوره مورد قبول اینجانب/ اینجانبان/ این شرکت می باشد.              محل امضای دارنده /دارندگان حساب           صحت امضای دارنده حساب مورد تائید است                                                                                         محل امضاء و مهر شعبه  بدیهی است اظهار نظر مذکور صرفاً فقهی بوده و بانکها قبل از هرگونه ارائه خدمات و ابزارهای جدید مالی می بایست موافقت آن را از بانک مرکزی اخذ نموده و پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نمایند.